VEČEŘE PÁNĚ


Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal; Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti na mou památku.“  1 K 11, 23-25
 
     Základem svátosti večeře Páně jsou slova jejího ustanovení Ježíšem, prosba o Ducha svatého, použití svátostných znamení chleba a kalicha s vínem a víra ve skutečnou přítomnost Ježíše Krista. Tato svátost se koná při bohoslužbách, ale ve výjimečných případech (nemoc apod.) i mimo ně.
     V Církvi československé husitské je tato svátost vysluhována opakovaně a často. K této svátosti může přijít ten, kdo je pokřtěn, vyznává Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, vyznal své viny a dostalo se mu odpuštění a sám odpouští. (svátost pokání) Rozhodnutí jak často přijímat svátost večeře Páně, je otázkou svobody svědomí a vnitřní připravenosti člověka. Je vysluhována knězem, v mimořádných případech jáhnem. V Církvi československé husitské se přijímání děje většinou formou smočením chleba – hostie ve víně. Duchovní jej podává věřícím se slovy: Bůh s tebou v Kristu, bratře (sestro).
     Svátost večeře Páně je darem nevyčerpatelného tajemství Boží spásné blízkosti. Symbolika chleba a kalicha s vínem vyjadřuje zpřítomnění oběti Ježíše Krista, založení nové smlouvy mezi Bohem a lidmi a její potvrzení, radostné očekávání příštího příchodu Páně ve slávě a Božího království v plnosti, širší rámec hostiny jako způsobu setkávání s Pánem.
     Je to svátostný hod lásky, v němž je se svou obcí neviditelně přítomen její ukřižovaný, vzkříšený a oslavený Pán, aby ji slovem Písma svatého spravoval, Duchem svým posvěcoval a láskou sjednocoval a tak k sobě připoutával k věčnému obecenství v království Božím. Ježíš Kristus je v liturgii přítomen v moci Ducha svatého těm, kdo jej vírou přijímají.