S V Ě C E N Í  K N Ě Ž S T V A

 
I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.   1 Pt 2,5

     Tato svátost je chápána jako přenesení služeb Boží církve na způsobilé a osvědčené osoby, mohou to být jak muži, tak ženy, v nichž Duch svatý dokonává její vnitřní povolání. Kandidát kněžství je provázen přímluvnou modlitbou obce. Církev za něho prosí, aby byl věrným a horlivým služebníkem a vytrval až do konce.
     Svátost svěcení kněžstva předpokládá vokaci, zakotvení v Církvi československé husitské, aktivní účast na životě náboženské obce, uvědomělé rozhodnutí pro duchovenskou službu, vzdělanostní kvalifikaci a mravní a duševní způsobilost. Předpokladem je předchozí udělení svátosti křtu, biřmování, eventuálně jáhenská služba. V rámci celé přípravy se počítá s průběžným přijímáním svátosti pokání a večeře Páně.
     Svátostný akt vede vždy v rámci liturgie biskup se spolusvětiteli – duchovními i laiky. Na modlitbu biskupa a slib kandidáta, stvrzený výše uvedeným podáním ruky, navazuje vlastní akt svěcení. Kandidát svou pokoru vyjadřuje pokleknutím. Vzkládání rukou je doprovázeno konsekrační modlitbou: „Osvěcuj tě a posiluj tě, bratře (sestro) Bůh Duchem svým svatým k věrné službě učitelské, kněžské a pastýřské v Kristově církvi. Následuje předání liturgických předmětů, které symbolicky vyjadřují trojí Kristův úřad: Bible – učitelský, kalich s vínem a chléb – kněžský a štola – pastýřský. Novokněz pak pokračuje v liturgii, kterou započal biskup. Sám sebe tak přenáší do bohoslužby církve ve smyslu své celoživotní odevzdanosti Ježíši Kristu a jeho lidu.
     Svátost kněžství je trvalým darem. Zavazuje kněze, aby jej ve společenství církve stále rozvíjel a uplatňoval ve službě Bohu a všem potřebným. Podle tradice a praxe se rozvinuly tři základní formy ordinované služby: jáhenská, kněžská, biskupská. V CČSH jsou jáhnové a kněží svěceni, biskupové ordinováni.
     Jáhenským svěcením jsou svěřovány tyto služby: pastorační péče zejména po stránce sociální, konání bohoslužby slova, pomocné služby při liturgii, udílení svátosti křtu, útěchy nemocných a asistence při svátosti manželství. Na znamení zvěstovatelské služby dostávají jáhni při svěcení Písmo svaté.
     Předpokladem biskupské ordinace je přijetí svátosti kněžského svěcení a zvolení podle řádů CČSH. Biskupům jsou ordinací svěřovány tyto služby: udílení svátosti biřmování a svěcení kněžstva, duchovní péče o kněze, jáhny, kazatele a jejich rodiny v rámci diecéze, dozorčí povinnost nad všemi službami duchovních, jáhnů a kazatelů i nad činností a životem náboženských obcí diecéze, vyučování evangeliu a péče o čistotu učení a jednotu v církvi. Biskupa ordinují podle řádu církve prosbami o Ducha svatého a vzkládáním rukou ostatní biskupové a laičtí zástupci církve. Jejich účast vyjadřuje jednotu Boží církve.