Modlitba - církevní otec Aurelius Augustin (354-430), biskup v Hippo

Bože, Slovo, který jsi světlem, jímž světlo povstalo,

který jsi cesta, pravda i život, v němž není temnot,

cestou, bez níž je bloudění, pravdou, bez níž je marnost, životem, bez něhož je smrt! Řekni, Pane, řekni slovo! Ať jest světlo - a vyhnu se temnotám.

 Ať vidím cestu - a vyhnu se bezcestí. Ať vidím pravdu - a vyhnu se marnosti.

Ať vidím život - a vyhnu se smrti.

Rozsvěť se, Pane, světlo mé duše, mé osvícení, mé spasení, Pane, kterého se budu bát, kterého budu chválit, Bože můj, kterého budu ctít,

Otče můj, kterého budu milovat. Rozsvěť tedy, rozsvěť světlo tomuto svému slepému, který sedí v temnotách a ve stínu smrti a veď jeho kroky

na cestu pokoje,

po níž dojde až k domu Božímu v radosti a chválách.