Desatero (Ex 20,1-17.20)

1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; nebudeš mít jiného boha mimo mne.

2. Nezpodobníš si Boha čímkoli, aby ses tomu klaněl.

3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.

5. Cti svého otce i matku, abys dlouho byl živ na zemi.

6. Nezabiješ.

7. Nesesmilníš.

8. Nepokradeš.

9. Nevydáš proti svému bližnímu křivého svědectví.

10. Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu.

Největší přikázání lásky (Mt 22, 37-40)

Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.

Miluj svého bližního jako sám sebe.